Kongres Smart City / EkoZakopane

Kongres Smart City jest organizowany przez użytkowników platformy Smart EcoSystem – unikalnego systemu przeznaczonego dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem innowacyjnych projektów. Użytkownicy platformy to instytucje naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa, których celem jest wprowadzanie na rynek rozwiązań i budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

W oparciu o doświadczenia podmiotów tworzących Smart EcoSystem powstał Kongres Smart City. Tematyka konferencji dotyczy idei inteligentnych przestrzeni i struktury inteligentnego miastaTa pionierska inicjatywa ma ułatwić funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Koncepcja inteligentnego miasta jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej idzie w parze z  realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego narzuconego przez Komisję Europejską. Zaangażowanie miast w budowę Smart City  umożliwi realizację celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku oraz osiągnięciu niezależności energetycznej. Inteligentne miasta już istnieją i są najlepszym dowodem na to, że najlepszym kierunkiem rozwoju współczesnych aglomeracji jest właśnie tworzenie miast inteligentnych.

Cele Kongresu:

popularyzacja inteligentnych rozwiązań oraz ich znaczenia dla rozwoju przestrzeni miast,
szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze Smart City,
budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami,
zachęcenie do wspólnego udziału w programach unijnych w oparciu o strategię promocji miasta,
propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.

Kongres stawia sobie za cel odpowiedzi na pytania dotyczące przełożenia teorii Smart City na konkretne rozwiązania. Rozważane będą kwestie budowy potencjału gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców przez zintegrowane działania. Jednocześnie Kongres Smart City ma na celu poruszanie dyskusji na temat odpowiedzialnej polityki wprowadzania innowacji do życia codziennego w taki sposób, by pozwalały one na zachowanie zasobów środowiska dla przyszłych pokoleń. Szeroko omówione zostaną dostępne źródła finansowania na innowacyjne projekty oraz udzielone informacje dotyczące przygotowania wniosku o dotację z UE.

Tegoroczny Kongres Smart City jest kontynuacją serii poprzednich spotkań. Od grudnia 2012 w polskich miastach cyklicznie odbywały się spotkania w ramach Kongresu Smart City. Konferencje przeprowadzono w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum oraz w Gdyni. Patronat honorowy nad Kongresem objęli Prezydenci poszczególnych miast wojewódzkich. W trakcie spotkań poruszono tematy istotne dla sprawnego zarządzania przestrzenią publiczną oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych – inteligentnych sieci informatycznych, zielonego transportu, infrastruktury ekologicznej czy usług mobilnych.

W trakcie spotkań  zaprezentowana została elektryczna taksówka, która powstała dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. Projekt ten charakteryzuje się dużym zaawansowaniem technologicznym i innowacyjnością, co zostało docenione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Prototyp pojazdu zajął bowiem pierwsze miejsce w konkursie „Innowacyjny Projekt” organizowanym przez PARP.

Inicjatywą cieszącą się ogromnym zainteresowaniem był również projekt „EKO Zakopane Smart City – proekologiczne i innowacyjne technologie transformacji miasta”, który odbył się 18 grudnia 2012 roku w warszawskim hotelu Bristol. Projekt był jednym z pierwszych kroków podjętych przez władze miasta w oparciu o strategię promocji marki Zakopane, która została opracowana w 2012 roku. Dzięki niemu stolica Podhala stała się polskim prekursorem nowego trendu – Smart City.

Smart City:

Smart IT – nowoczesne technologie na przykładzie pionierskiego i nowoczesnego miasta przyszłości,
Zielona Energetyka – innowacyjne rozwiązania w sektorze energetyki odnawialnej (energia pozyskiwana z wiatru, wody, słońca oraz biogazu),
Zielony Transport – zrównoważony transport, mający na celu dbanie o środowisko naturalne. Prezentacje nowych technologii, osiągnięć naukowych, dzięki którym możemy poprawić niezależność energetyczną i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych,
Infrastruktura ekologiczna – wizje zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego zarządzania przestrzenią publiczną, mające na względzie wartości usług ekosystemowych i ochronę kapitału naturalnego,
Technologie informatyczne – inteligentne systemy kształtujące otaczającą nas rzeczywistość – od ruchu drogowego przez energię elektryczną po sposób uprawy, przetwarzania i dystrybucji żywności,
Usługi mobilne – inteligentne sieci i aplikacje optymalizujące zarządzanie,
Dotacje  unijne i finansowanie projektów – umiejętne korzystanie ze wsparcia z funduszy unijnych.

Kongres skierowany jest do dziennikarzy branżowych specjalizujących się w takich dziedzinach jak: ekologia, energetyka, motoryzacja, innowacyjne technologie oraz praktyków i teoretyków zajmujących się rozwojem inteligentnej metropolii, m.in. zarządzających miastem samorządowców, przedstawicieli sektora usług komunalnych i usług turystycznych (w tym turystyki biznesowej), planistów, urbanistów, projektantów.

Scroll to Top